Aug 20, 2016

Kunak Man...

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]

"Ti agayat ket ammuenna
dagiti sakripisio a kaarngi
iti eternidad ti biag..."


Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
wwwtaraontibiag.blogspot.com

No comments:

Post a Comment