Jun 25, 2017

Alisto nga isao ti balikas nga "Ayat," ngem iti puso ti kaaduan, manmano [no di pay ket saan nga ipapuso a serioso] kadakuada ti agtagikua iti daytoy...

[Nabulod ti ladawan a naaramat]

No comments:

Post a Comment