Dec 13, 2014

Kunak Man...

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]

"Adda dagiti tao nga uray kasano't kinasayaat
 ti aramidem kadakuada, yaramidanda't
 pamuspusan tapno maperdi ti kinataom..."-Kunak Man/RudyRam.Rumbaoa/12.13.2014.Maui

No comments:

Post a Comment