Feb 8, 2015

Kunak Man...

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]

"Awan sabali a makatarimaan iti bukodna a pagtaengan no di ti mismo nga     agyan..."-kunak man/rudyram.rumbaoa/ita nga aldaw/2.8.2015.maui

No comments:

Post a Comment