Apr 4, 2015

Kunak Man...

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]

Saan nga ikkaten ti Dios ti aniaman
a banag nga addan kenka
no di ketdi suktanna iti nasaysayaat...-Kunak Man/Rudy.Ram.Rumbaoa/4.5.2015.maui

No comments:

Post a Comment