Dec 15, 2015

Kunak Man...

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]

No maipamaysa nga awaten ti kari
ti Dios kenka imbes a dagiti problema
ti pampanunotem, madlawmonto
a nasalsalun-at ken mapno iti kappia
ti panunotmo...Kunak Man
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay

No comments:

Post a Comment