Jan 23, 2016

Kunak Man...

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]

Saanka laeng nga adda

iti law-ang, Sika a mismo 
ti law-ang, ta Sika manipud 
iti kinaania wenno kinaasino, 
ta Sika mainaig iti naturalesa 
a bambanag a pasetna.

Iti kaungtuanna saanka a parsua,
ngem Sika ti importante a detalye
no sadino ti law-ang agbalin
a sipapanunot iti bukodna.


Anian a nakasidsiddaaw a milagro!SIKA [Kunak Man]
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay

No comments:

Post a Comment