Jan 31, 2016

Saludsod

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]

Nagtayab ti saanko a
makita a billit

iti ngatuek, ngem
alisto nga inwalin
ti aniniwan.

Ania daytoy a bagi?
Daytoy nga aniniwan

ti aniniwan ti ayatmo
no sadino, ramenna

amin a linaon
ti lubong.

Nabantot ti pannaturog
ti maysa a lalaki nupay

adda banag a
mangsilnag kenkuana manipud

iti rangrang ti init,
kas iti narimbaw a dekorasion

iti suli ti laylayan
ti nasurser a bado.

Kinitana iti sirok ti
abbongna.

Nakitana
a nangallilaw ti imahe:

    Nasam-it ti raman ti klaro ti nalabaga a bato.

    Immagek ti lalaki iti napintas ken naingpis
    a bibig, natulbekan ken nairikep ti panagamakna.

    Arigna a kasla nataharan iti nalamuyot a banag
    ti suli ti kompleto a panangyebkas ti linaon ti bibigna.

    Sinapul ti babai a kalapati ti umokna, dinamagna
    kadagiti masabatna no sadino ti nakaibatian
    ti umokna- sadino? Sadino ti ayanmo?

    Ngem nakitana a naguldag dagiti leon.

    Sadiay makita dagiti agsangit a lallaki ken babbai.

    Sadiay ti papanan dagiti mangnamnama a
    maimbagan a masakit.

    Ipallangatok sadiay ti angin a makatulong
    a mangitag-ay, ket iti dayta met la a kanito,
    maibaon dagiti barko nga agturong kenkuana.

    No sadino nga adda agkuna: "Ti Dios laeng ti pudno."
    Ay! Sadino iti labes ti sadino?


    Nakita ti apagdarikmat a panaglawag
    ti agsublisubli a lugan ti agab-abel
    manipud iti daya ken laud.

    Kuna ti lalaki: "Sadino ti ayantayo? Sadino, sadino?
    kas iti init nga agkuna, "Sadino ti pagturongak?"

    agsisinggalut dagiti saludsod...


SALUDSOD
Ni Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay

No comments:

Post a Comment