Apr 24, 2016

Kunak Man...


"Saanmo a perdien ti kinapintas ita nga aldaw babaen iti panangpanunot ti mainaig iti nalaad a kalman. Palubosam nga umadayo!" 


Kunak ManRudy Ram. RumbaoaDagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay/wwwtaraontibiag.blogspot.com

No comments:

Post a Comment