Jul 6, 2017

ayatem ti bagim. agyaman ketdi iti dios no aniaman ti intedna kenka. ti nasken, kompleto...

[Nabulod ti ladawan a naaramat]

No comments:

Post a Comment