Mar 19, 2016

Serbiak Dagiti Nalupoy ngem Siak

[Nabulod ti ladawan a naaramat]

Intedmo kaniak pigsa tapno serbiak
Dagiti nalupoy ngem siak, makipasetak
Iti dagensen- makatulongak iti ilulung-awdaHaiku 2
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
wwwtaraontibiag.blogspot.com

No comments:

Post a Comment